thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-cong-doan

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân lần thứ 8, năm 2017

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân lần thứ 8, năm 2017

Số kí hiệu 219/KH-LĐLĐ
Ngày ban hành 22/02/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Kế hoạch
Lĩnh vực Công đoàn
Cơ quan ban hành LĐLĐ Tỉnh
Người ký Nguyễn Xuân Hồng

Nội dung

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH TÂY NINH
 
Số:  219 /KH-LĐLĐ
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Tây Ninh, ngày 22 tháng 02 năm 2017
 
                        
KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động “Tháng Công nhân” lần thứ 8, năm 2017
 
 
Năm 2017, là năm thứ 5 thực hiện Thông báo Kết luận số 77-TB/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức Tháng Công nhân hàng năm; là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; năm đầu tiên tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động theo Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ; năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”; năm diễn ra Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội IX Công đoàn tỉnh Tây Ninh và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.
Căn cứ Kế hoạch số 50/KH-TLĐ ngày 25/11/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức Tháng Công nhân năm 2017, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh đề ra kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tháng Công nhân” lần thứ 8 năm 2017, cụ thể như sau:
I. Mục đích yêu cầu
1. Mục đích
- Tổ chức Tháng Công nhân năm 2017, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động là hoạt động trọng tâm trong tháng 5/2017, đóng góp tích cực vào thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “ Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2017.
- Thông qua tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2017, Tháng An toàn vệ sinh lao động góp phần khẳng định vị trí, vai trò của Công đoàn Việt Nam; thu hút, tập hợp đông đảo người lao động gia nhập Công đoàn Việt Nam.
2. Yêu cầu
- Tổ chức Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2017; sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Tháng Công nhân theo Thông báo Kết luận số 77- TB/TW ngày 24/4/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và tập trung triển khai Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, nhất là yêu cầu về đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn trong tình hình mới.
- Công đoàn ngành và tương đương, liên đoàn lao động huyện, thành phố, công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh và ngành Trung ương tham mưu với cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền, đề xuất với người sử dụng lao động và huy động các nguồn lực xã hội để tổ chức tốt Tháng Công nhân năm 2017; đặc biệt chỉ đạo hướng dẫn công đoàn cơ sở có từ 2.500 công nhân lao động trở lên tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2017. Nội dung, chương trình tổ chức các hoạt động trong Tháng Công nhân năm 2017 cần được cụ thể hóa, phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với đối tượng trung tâm là công nhân lao động; đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.
II. Chủ đề
“Vì lợi ích đoàn viên công đoàn và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động theo Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ”.
III. Nội dung hoạt động
1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục
- Tuyên truyền khát vọng của người lao động về ngày Quốc tế Lao động (1/5); ý nghĩa của Ngày Quốc tế Lao động ở Việt Nam; ý nghĩa và mục đích của “Tháng Công nhân”  theo tinh thần Thông báo Kết luận số 77-TB/TW của Ban Bí thư. Động viên cán bộ, công chức, viên chức, lao động thực hiện tốt trách nhiệm của người lao động theo quy định của pháp luật, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, trong thực hiện tốt các quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
- Tăng cường nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, lao động để kịp thời định hướng dư luận, giải quyết những vấn đề bức xúc góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh, phát triển quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong doanh nghiệp.
- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, chú trọng sử dụng hình thức tuyên truyền cổ động trực quan, hội thi, hội diễn, sinh hoạt câu lạc bộ, thi hái hoa dân chủ… về các hoạt động kỷ niệm 131 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5) và Tháng Công nhân lần thứ 8 năm 2017.
- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, lao động tập trung vào việc triển khai nội dung Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội IX Công đoàn tỉnh Tây Ninh và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn năm 2012; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật việc làm; Điều lệ Công đoàn Việt Nam; ý nghĩa lịch sử của chiến thắng 30/4; kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh…; các Nghị định của Chính phủ và Thông tư của các Bộ, Ngành; Tổ chức các hoạt động đối thoại, tư vấn pháp luật, diễn đàn với chủ đề “Tuyên truyền phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước”. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tại cơ sở thu hút đông đảo đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, lao động tham gia giao lưu văn hoá, trao đổi kinh nghiệm, gắn kết giữa các đối tượng.
2. Tổ chức các hoạt động để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”
- Các cấp công đoàn chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn, thăm hỏi, hỗ trợ, trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, công nhân lao động bị tai nạn lao động nặng, động viên công nhân lao động đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó, nhất là công nhân lao động tại các khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất, vùng sâu, vùng xa. Tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động như: tiền lương, tiền thưởng, thực hiện mức lương tối thiểu vùng và các chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp; tham gia quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, nhất là các bếp ăn tập thể phục vụ công nhân lao động trong các khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất; giám sát việc cải thiện và nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca cho người lao động; phối hợp tổ chức Lễ cưới tập thể cho đoàn viên công đoàn, thiết thực chăm lo đời sống cho những thanh niên công nhân đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất do điều kiện xa quê, khó khăn về kinh tế và có nhu cầu lập gia đình.
- Ban chấp hành công đoàn cơ sở căn cứ những quy định của pháp luật về quyền, lợi ích của người lao động, rà soát thỏa ước lao động tập thể; đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động cam kết để người lao động có “ Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” so với năm 2016; phối hợp với người sử dụng lao động triển khai các hoạt động thiết thực phục vụ lợi ích tinh thần cho đoàn viên công đoàn và công nhân viên chức lao động như: tổ chức các hội thi, các sân chơi lành mạnh cho người lao động, đồng thời giúp cho người lao động nâng cao kiến thức về chính sách, pháp luật.
3. Tổ chức Chương trình “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam”; biểu dương điển hình hưởng ứng phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; hoạt động “Cảm ơn thành viên
- Các cấp công đoàn vận động, phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức nâng cao tay nghề cho công nhân lao động để nâng cao năng suất lao động và làm cơ sở tạo việc làm bền vững, tăng thu nhập cho người lao động.
- Lựa chọn, biểu dương cán bộ, công chức, viên chức, lao động điển hình qua các cuộc vận động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh hưởng ứng phong trào “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển” đã có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong quá trình lao động, sản xuất và công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương.
- Ban chấp hành công đoàn cơ sở đề xuất với người sử dụng lao động tổ chức hoạt động “Cảm ơn” người lao động, xem họ là thành viên “hữu cơ” để doanh nghiệp phát triển, thể hiện sự ghi nhận đóng góp quan trọng của người lao động đối với doanh nghiệp, địa phương, xã hội; động viên người lao động gắn bó lâu dài, bền vững với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
4. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.
- Công đoàn cơ sở chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động, giảm ô nhiễm môi trường lao động; hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chăm sóc sức khỏe người lao động.
- Các cấp công đoàn, tùy tình hình thực tế tại cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động tập huấn; hội thi tìm hiểu về an toàn, vệ sinh lao động; hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi; tư vấn, cử chuyên gia hỗ trợ cho công đoàn cơ sở, người lao động; tổ chức hội thảo, tọa đàm, đối thoại chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng và giải pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
- Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức phong trào “Xanh – Sạch – đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” và xây dựng môi trường văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc; phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh nhằm giảm chi phí quản lý, định mức tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu, năng lượng, nâng cao hiệu suất máy móc, thiết bị tạo ra sản phẩm đạt chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh, hội nhập khu vực và quốc tế.
5. Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức công đoàn.
Kiện toàn củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức công đoàn cơ sở, đẩy mạnh công tác vận động, tập hợp công nhân lao động, phát triển đoàn viên công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Thông qua các hoạt động, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng kết nạp.
IV. Tổ chức thực hiện
1. Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh
1.1. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh thành lập Ban Chỉ đạo “Tháng Công nhân” lần thứ 8 năm 2017 gồm các đồng chí có tên sau đây:
1- Đ/c Nguyễn Xuân Hồng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Trưởng ban
2- Đ/c Phan Ánh Tuyết - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Phó ban trực
3- Đ/c Phan Thị Hồng Đào – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh – Phó ban
4- Đ/c Nguyễn Thanh Hùng - Trưởng Ban Tuyên giáo - Ủy viên
5- Đ/c Dương Đại Lộc - Trưởng Ban Tài chính - Ủy viên
6- Đ/c Lê Hùng – Trưởng Ban Chính sách – Pháp luật - Ủy viên
7- Đ/c Võ Minh Hưng – Chủ nhiệm UBKT - Ủy viên
8- Đ/c Phan Văn Bua – Chánh văn phòng - Ủy viên
9- Đ/c Đinh Thị Dương Thúy – Trưởng Ban Tổ chức - Ủy viên
10- Đ/c Bùi Thị Mỹ Hạnh – Trưởng Ban Nữ công - Ủy viên
11- Đ/c Nguyễn Văn Ân - Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế - Ủy viên
1.2. Tổ chức lễ phát động “Tháng Công nhân” lần thứ 8 năm 2017.
- Thời gian: 8 giờ, ngày 21/4/2017 (Thứ sáu)
- Địa điểm: Công ty cổ phần Bóng đá tỉnh Tây Ninh
- Thành phần:
+ Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các Ban Đảng, sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh.
+ Lãnh đạo và chủ tịch công đoàn cơ sở các doanh nghiệp có 5.000 công nhân lao động trở lên.
+ Thường trực liên đoàn Lao động tỉnh và Trưởng, Phó các Ban Liên đoàn Lao động tỉnh.
+ Liên đoàn lao động huyện, thành phố, công đoàn ngành và tương đương.
+ Lãnh đạo và chủ tịch công đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh và ngành Trung ương.
+ 1.000 cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân lao động các đơn vị trên địa bàn tỉnh (Có kế hoạch cụ thể).
- Trước lễ phát động, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức giải Việt dã trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động lập thành tích chào mừng “Tháng Công nhân(có kế hoạch cụ thể riêng).
1.3. Tổ chức Giải Việt dã trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động năm 2017 (có kế hoạch cụ thể riêng).
1.4. Tổ chức tặng quà cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn.
- Tiêu chuẩn:
+ Cán bộ, công chức, viên chức, lao động là đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc bị tai nạn lao động nặng và hoàn thành công tác chuyên môn.
- Số lượng cán bộ, công chức, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn hoặc bị tai nạn lao động nặng gồm 120 suất, mỗi suất 500.000đ được phân bổ như sau:
+ Liên đoàn lao động các huyện, thành phố: mỗi đơn vị 05 suất.
- Ngoài ra, phân bổ thêm cụ thể như sau:
+ Liên đoàn Lao động huyện Bến Cầu: 10 suất (dành cho công đoàn cơ sở công ty cổ phần Việt Nam - Mộc Bài).
+ Liên đoàn Lao động huyện Dương Minh Châu: 05 suất (dành cho công đoàn cơ sở công ty TNHH Cansport VN).
+ Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành: 05 suất (dành cho công đoàn cơ sở công ty TNHH VMC Hoàng Gia).
+ Công đoàn Khu kinh tế: 35 suất.
+ Các công đoàn ngành và tương đương: mỗi ngành 05 suất.
 *Thời gian: Các đơn vị xét chọn và gửi danh sách về Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Chính sách - Pháp luật) chậm nhất ngày 05/4/2017.
1.5. Tổ chức lễ cưới tập thể cho công nhân (có kế hoạch cụ thể riêng)
1.6. Tổ chức đối thoại.
Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ đăng ký với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đối thoại định kỳ giữa Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, tổ chức công đoàn với đại biểu công nhân lao động và người sử dụng lao động xung quanh các vấn đề: việc làm, tiền lương, thời gian làm việc, nhà ở, nhà trẻ, khu sinh hoạt văn hóa cho công nhân lao động…
1.7. Tổ chức kiểm tra các nội dung trọng tâm của “Tháng Công nhân”.
* Thời gian: Từ ngày 22/5/2017 đến 26/5/2017. (có kế hoạch cụ thể sau)
1.8. Tổng kết và khen thưởng
- Kết thúc “Tháng Công nhân”, Ban chỉ đạo Liên đoàn Lao động tỉnh căn cứ vào kết quả đã thực hiện ở các địa phương, đơn vị để xét khen thưởng cho các tập thể như sau:
- Đối với các công đoàn ngành và tương đương, liên đoàn lao động huyện, thành phố (gồm 14 đơn vị) xét khen tối đa là 07 đơn vị có thành tích tiêu biểu với hình thức tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh.
- Đối với các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh và công đoàn ngành Trung ương, xét khen tối đa 05 đơn vị có thành tích tiêu biểu với hình thức tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh.
- Mỗi công đoàn ngành và tương đương, liên đoàn lao động huyện, thành phố xét đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh khen thưởng 01 công đoàn cơ sở tiêu biểu.
* Thời gian: gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Chính sách - Pháp luật) chậm nhất ngày 05/6/2017.
- Đề nghị công đoàn cấp trên cơ sở xét khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu ở các công đoàn cơ sở trực thuộc của cấp mình trong “Tháng Công nhân”.
* Hội nghị Tổng kết (dự kiến tổ chức trung tuần tháng 6/2017, sẽ có thông báo sau).
2. Các công đoàn ngành và tương đương, liên đoàn lao động  huyện, thành phố và công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh.
Căn cứ Kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh, các cấp công đoàn xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình của đơn vị và tham mưu cấp uỷ, phối hợp chính quyền tổ chức triển khai đến cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động. Thời gian ban hành kế hoạch “Tháng Công nhân” 2017 chậm nhất đến 03/3/2017.
Phát động đăng ký các công trình sản phẩm, việc làm hữu ích nhằm thi đua thực hiện thắng lợi nội dung “Tháng Công nhân” và đăng ký về Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Chính sách Pháp luật tập hợp xét khen thưởng) chậm nhất ngày 17/3/2017.
2.1. Công đoàn Khu kinh tế: Xây dựng kế hoạch cụ thể chỉ đạo công đoàn cơ sở có từ 2.500 công nhân lao động trở lên tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng Công nhân” năm 2017 một cách thiết thực, phù hợp.
2.2. Công đoàn ngành, liên đoàn lao động huyện, thành phố, các công đoàn cơ sở trực thuộc: Tuỳ theo điều kiện thực tế từng địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng Công nhân”. Thời gian từ ngày 24/4/2017 đến ngày 28/4/2017.
2.3. Đối với công đoàn cơ sở đơn vị hành chính, sự nghiệp: Vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, lao động đóng góp quỹ “Mái ấm Công đoàn”; đăng ký phong trào thi đua “lao động giỏi” “lao động sáng tạo”; đăng ký thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đăng ký các công trình, sản phẩm, việc làm hữu ích gắn với “xây dựng nông thôn mới” hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; tổ chức các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao; tổ chức thăm hỏi tặng quà cho cán bộ, đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.
2.4. Đối với công đoàn cơ sở doanh nghiệp: Vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân lao động đóng góp quỹ “Mái ấm Công đoàn”; thực hiện chương trình phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước; phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức hội nghị người lao động và đối thoại định kỳ, qua đó đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động cam kết để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” so với năm 2016; đăng ký gắn biển các công trình thi đua góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị... Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng Công nhân” theo hướng dẫn, lồng ghép tổ chức cho công nhân lao động bày tỏ lòng tri ân đối với lãnh đạo đơn vị, người sử dụng lao động đã gắn bó, quan tâm, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động. Đối với doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh công đoàn tổ chức vận động công nhân lao động hiến kế, đồng hành cùng doanh nghiệp chia sẻ khó khăn, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Khuyến khích các cấp công đoàn xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động đối thoại giữa công nhân lao động, Ban chấp hành công đoàn cơ sở với chủ doanh nghiệp.
* Thời gian đăng ký với Liên đoàn Lao động tỉnh chậm nhất ngày 14/4/2017 (qua Ban Chính sách - Pháp luật)
3. Kinh phí
- Liên đoàn Lao động tỉnh chi kinh phí phục vụ cho các hoạt động Lễ phát động, các hội thi trong “Tháng Công nhân”, hội nghị tổng kết và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong “Tháng Công nhân” cấp tỉnh.
- Các cấp công đoàn tham gia các hoạt động được sử dụng kinh phí hoạt động phong trào và vận động doanh nghiệp hỗ trợ.
4. Các khẩu hiệu tuyên truyền
Các cấp công đoàn lựa chọn 01 trong 04 khẩu hiệu sau để treo trước cổng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong “Tháng Công nhân”: từ ngày 21/4/2017 đến ngày 31/5/2017.
- Nhiệt liệt hưởng ứng “Tháng Công nhân” lần thứ 8 năm 2017!
- Nhiệt liệt chào mừng 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017)!
- Tinh thần ngày Quốc tế Lao động 1/5 bất diệt!
- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
Hoạt động “Tháng Công nhân” lần thứ 8 năm 2017 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu hàng năm của cả hệ thống công đoàn, yêu cầu các cấp công đoàn căn cứ vào điều kiện cụ thể cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng; Tổ chức phân công cán bộ theo dõi kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện và báo cáo kịp thời để Liên đoàn Lao động tỉnh tổng hợp báo cáo với Tỉnh ủy và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam./.
 
   Nơi nhận:
- Đoàn Chủ tịch TLĐ (b/c);
- Ban Tuyên giáo TLĐLĐVN (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực UBND tỉnh (b/c);
- Ban Dân vận Tỉnh ủy (b/c);
- Ban TG Tỉnh uỷ (b/c);
- UBMTTQ VN tỉnh;
- Các Huyện uỷ, Thành uỷ;
- Thường trực và các ban LĐLĐ tỉnh;
- LĐLĐ các huyện, thành phố;
- CĐ ngành và tương đương;
- CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh và ngành TW;
- Website LĐLĐ tỉnh;
- Lưu: VT, TG, CSPL.
TM.BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Nguyễn Xuân Hồng
 
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Kế hoạch"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "LĐLĐ Tỉnh"

Văn bản mới

161/2018/NĐ-CP

Nghị định 161/1028/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng/nâng ngạch/thăng hạng công chức/viên chức và hợp đồng lao động

Lượt xem:9880 | lượt tải:3250

102/QĐ-LĐLĐ

Quyết định số: 102/QĐ-LĐLĐ, ngày 20/12/2018 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và hoạt động quỹ "Mái ấm Công đoàn" LĐLĐ tỉnh Tây Ninh

Lượt xem:1553 | lượt tải:0

06/2018/TT-BNV

Thông tư số: 06/2018/TT-BNV, ngày 31/5/2018 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chí

Lượt xem:1303 | lượt tải:0

148/2018/NĐ-CP

Nghị định số: 148/2018/NĐ-CP, ngày 24/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số: 05/2015/NĐ-CP, ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hà

Lượt xem:1230 | lượt tải:0

153/2018/NĐ-CP

Nghị định số: 153/2018/NĐ-CP, ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm

Lượt xem:1070 | lượt tải:0
văn bản
Thống kê
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay7,644
  • Tháng hiện tại232,666
  • Tổng lượt truy cập9,236,193
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây