thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-cong-doan
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 161/2018/NĐ-CP 29/11/2018 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
2 102/QĐ-LĐLĐ 20/12/2018 Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và hoạt động quỹ "Mái ấm Công đoàn" LĐLĐ tỉnh Tây Ninh
3 06/2018/TT-BNV 31/05/2018 Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và Hội
4 148/2018/NĐ-CP 24/10/2018 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số: 05/2015/NĐ-CP, ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật lao động
5 153/2018/NĐ-CP 07/11/2018 Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng
6 157/2018/NĐ-CP 16/11/2018 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
7 146/2018/NĐ-CP 17/10/2018 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
8 149/2018/NĐ-CP 07/11/2018 Nghị định này quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động
9 113/2018/NĐ-CP 31/08/2018 Nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định 108/2014/NĐ/CP về chính sách tinh giản biên chế
10 108/2014/NĐ-CP 20/11/2014 Nghị định về chính sách tinh giản biên chế
11 Số: 02/QĐ-LĐLĐ 28/05/2018 Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của UBKT Liên đoàn Lao động huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023
12 01/2016/TT-BNV 13/01/2016 Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số: 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
13 1125/NGCBQLGD-CSNGCB 18/08/2017 Hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của GV trùng với thời gian nghỉ hè
14 141/2011/TT-BTC 20/10/2011 Quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm
15 15/2017/TT-BGDĐT 09/06/2017 Sửa đổi, bổ sung Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT (kèm văn bản hợp nhất)
16 48/2011/TT-BGDĐT 25/10/2011 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non
17 28/2009/TT-BGDĐT 21/10/2009 Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
18 Mẫu Quy chế hoạt động BCH CĐCS 17/10/2017 Mẫu Quy chế hoạt động BCH CĐCS
19 76/HD-LĐLĐ 02/10/2017 Hướng dẫn Công đoàn với việc tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân theo quy định tại Nghị định số 159/2016/NĐ-CP
20 1911/QĐ-TLĐ 19/12/2016 Quyết định về việc ban hành quy định thu, chi, quản lý tài chính ccow quan công đoàn
21 1910/QĐ-TLĐ 19/12/2016 quyết định về việc ban hành quy định thu , chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở
22 217HD-TLĐ 22/02/2017 Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 9C của Tổng Liên đoàn về chi tiết giảm 10% chi quản lý hành chính, 10% chi hoạt động phong trào
23 Nghị quyết 9C/NQ-TLĐ 18/10/2016 Nghị quyết 9C/NQ-TLĐ Về điều chỉnh tỷ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí đầu tư cho cấc thiết chế của Công đoàn phục vụ cho đoàn viên, công nhân, lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất
24 704/HD-TLĐ 12/05/2017 HD sắp xếp lại công đoàn ngành địa phương, công đoàn giáo dục huyện
25 184/QD-LĐLĐ 01/03/2017 QĐ ban hành Bảng điểm xây dựng CĐCS xã, thị trấn vững mạnh năm 2017
26 219/KH-LĐLĐ 22/02/2017 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân lần thứ 8, năm 2017
27 213/KH-LĐLĐ 23/01/2017 Kế hoạch Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018-2023 của Liên đoàn lao động tỉnh Tây Ninh
28 52-KH/TLĐ 28/11/2016 Kế hoạch Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018-2023
29 Thỏa ước lao động tập thể 01/01/2017 Mẫu Thỏa ước lao động tập thể
30 159/2016/NĐ-CP 29/11/2016 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân
31 Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT 28/03/2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ GIẢM ĐỊNH MỨC GIỜ DẠY CHO GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN LÀM CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN KHÔNG CHUYÊN TRÁCH TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN
32 54/HD-LĐLĐ 20/10/2016 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ KHEN THƯỞNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN
33 09-CT/TW 17/11/2016 Chỉ thị về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII (nhiệm kỳ 2018 – 2023)
34 58/2014/QH13 20/11/2014 Luật Bảo hiểm xã hội
35 85/2015/NĐ-CP 01/10/2015 Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ
36 191/2013/NĐ-CP 21/11/2013 Nghị định quy định chi tiết về tài chính công đoàn
37 243/HD-PNV-LĐLĐ 22/11/2016 Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2016
38 Nghị định 153/2016/NĐ-CP 14/11/2016 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động năm 2017
39 1755-HD-TLĐ 20/11/2013 Hướng dẫn Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
40 60-2013-NĐ-CP 19/06/2013 Nghị định Quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
41 04-2015-NĐ-CP 09/01/2015 Nghị định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
42 DIEU-LE-CĐVN 30/07/2013 Điều lệ Công đoàn Việt Nam
43 1439-QĐ-TLĐ 14/12/2011 Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ Công đoàn
44 238-HD-TLĐ 04/03/2014 Hướng dẫn Thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam
45 555-QĐ-LĐLĐ 19/11/2015 Quyết định về việc ban hành Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn
46 12-2012-QH13 20/06/2012 Luật Công đoàn
Văn bản mới

161/2018/NĐ-CP

Nghị định 161/1028/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng/nâng ngạch/thăng hạng công chức/viên chức và hợp đồng lao động

Lượt xem:12801 | lượt tải:4109

102/QĐ-LĐLĐ

Quyết định số: 102/QĐ-LĐLĐ, ngày 20/12/2018 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và hoạt động quỹ "Mái ấm Công đoàn" LĐLĐ tỉnh Tây Ninh

Lượt xem:2723 | lượt tải:0

06/2018/TT-BNV

Thông tư số: 06/2018/TT-BNV, ngày 31/5/2018 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chí

Lượt xem:2379 | lượt tải:0

148/2018/NĐ-CP

Nghị định số: 148/2018/NĐ-CP, ngày 24/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số: 05/2015/NĐ-CP, ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hà

Lượt xem:2174 | lượt tải:0

153/2018/NĐ-CP

Nghị định số: 153/2018/NĐ-CP, ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm

Lượt xem:2051 | lượt tải:0
văn bản
Thống kê
  • Đang truy cập46
  • Hôm nay16,824
  • Tháng hiện tại345,474
  • Tổng lượt truy cập14,908,925
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây